Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas mõjutab Bondorat Euroopa tarbimislaenude turg?

Euroopa tarbijakrediidi turg on Bondora jaoks kõige olulisem turg ning selle turu suundumused ja arengud mängivad Bondora edus olulist rolli. Uute tehnoloogiliste lahenduste areng, majandustingimuste muutumine ning internetilaenude populaarsuse suurenemine on Euroopa tarbimislaenude turgu kujundanud põhitegurid. Bondora ärimudel näeb ette selliste trendide ja arengute ärakasutamist.

2014. aasta seisuga oli Euroopa tarbijakrediidi turu kogumaht 1,07 triljonit eurot. Pärast 1,16 triljoni euroni jõudmist 2008. aastal kahanes see viis aastat järjest. Pärast seda mahud stabiliseerusid, langedes 2014. aastal vaid 0,3% võrra. [1] 2015.–2016. aastaks prognoositakse mõõdukat kasvu, kuid see võib riikide lõikes piirkonnas oluliselt erineda.

Euroopa tarbijakrediidi turu võib jaotada kolmeks peamiseks osaks: Põhja-Euroopa, Mandri- ja Lõuna-Euroopa ning Ida-Euroopa.

Põhja-Euroopa riikides, nagu Ühendkuningriik, Iirimaa, Taani, Soome, Norra, Rootsi ja Saksamaa, on tarbijakrediidi tase suhteliset kõrge ning maht inimese kohta ületab 2500 eurot. Soome on selle skaala alumises otsas; 2563 eurot tarbijakrediiti inimese kohta on suhteliselt tagasihoidlik, kui seda vaadata riigi kogu majanduse kontekstis.

Mahud inimese kohta on 2500 eurost väiksemad Mandri- ja Lõuna-Euroopas, kuhu kuuluvad Prantsusmaa, Austria, Holland, Hispaania, Itaalia ja Portugal. Kõige vähem on tarbijakrediidi turg arenenud Ida-Euroopas, kus mahud elaniku kohta on väiksemad kui 1000 eurot. Euroopa liidu keskmine on 2100 eurot.

Hiljutised turudünaamikad on aidanud kaasa kolme grupi omavahelistele ja sisemistele erinevustele. Teistega võrreldes on kiiremat kasvu näidanud mitmed Ida-Euroopa riigid, Ühendkuningriik, Soome ja Rootsi. Sellele vastupidiselt on aga osa Lõuna- ja Ida-Euroopas riikides näha mahtude kahanemist.

Pärast 2008. aasta ülemaailmset majanduskriisi rangematest regulatsioonidest (nt Basel III ja CRD IV) toimus pangandussektori turudünaamikas rangematest regulatsioonidest tingituna nihe. Need muudatused sundisid panku bilansse parandama ning keskenduma põhitoodetele oma koduturgudel ja on toonud kaasa üldise suurema krediidiriski kartlikkuse. Selle tulemusena muutus eraisikutel kommertspankadelt laenude saamine keerulisemaks. Kuna nõudlus tarbijakrediidi järele on endiselt tugev, pöörduvad mitmed laenutaotlejad ebatraditsiooniliste laenupakkujate poole.

Pankade taganemine tarbimislaenude turult ning tehnoloogiline areng on olnud liikumapanevad jõud alternatiivsete laenumudelite ja uute turuosaliste esilekerkimisel. Digitaalsed kanalid võimaldavad vähendada kulusid ja olla klientide sihtimisel efektiivsem ning samuti lõigata kasu täiustatud riskihindamise ja laenuvormistamise meetoditest.

Digitaalsed laenupakkujad on selle abil krediidituru mängureeglid ümber teinud. Digitaalset laenupakkumist, mille arvestuslik sihtturg on 760 miljardit eurot [2], eristavate omaduste hulgas on otsast lõpuni internetis toimuv laenuvormistus, võimalus kasutada laenutaotleja riskitaseme hindamisel lisaallikaid ning võimalus laenamise erinevad osad konsolideerida.

Suhtumine ebatraditsioonilistesse laenupakkujatesse on samuti paranenud, sest ettevõtted on näinud vaeva enda ja sektori üldise maine parandamisega. Kuna ebatraditsioonilised laenupakkujad esitlevad end kui head alternatiivi traditsioonilistele tagatiseta tarbimislaene pakkuvatele ettevõtetele ning pangad tegelevad endiselt pigem olemasolevatest klientidest suurema väärtuse ammutamisega kui laienemisega, siis saab eeldada, et pangavälise laenamise osakaal tarbimislaenude äris kasvab. Seda trendi toetab asjaolu, et erinevate turgude pangad on hakanud tegema koostööd uute sisenejatega, saades niimoodi kasu nende tehnoloogilistest eelistest ning samuti on nad hakanud finantseerima ebatraditsiooniliste laenupakkujate laene.

Euroopa, ja ennekõike eurotsooni, ekspansiivne rahapoliitika, majanduskasv ning tarbija kindlustunne on viimastel aastatel jäänud positiivseks, mis peaks jätkuvalt ergutama tarbimislaenude turu mõõdukat kasvu. Kasvutempo liigub kooskõlas majandusega üldiselt ning kuna krediidibuumi tekkimise tõenäosus on väike, peaksid turudünaamikad püsima suhteliselt stabiilsena.

Euroopa arenev tarbimislaenude maastik on toonud endaga kaasa suurema reguleerivate asutuste tähelepanu ning muutnud mitmes riigis valdkonna reguleerimisega seotud perspektiive. See tuleneb soovist parandada tarbijakaitset ning tõsta finantssüsteemi stabiilsust ajal, mil ebatraditsiooniliste laenuandjate osakaal krediiditurul on suur ja pidevalt kasvav. Seepärast muutuvad aina olulisemaks regulatiivsed riskid ning muud sellel turul tegutsemisega kaasnevad aspektid.

Sellises keskkonnas edu saavutamiseks peavad laenuandjad suutma kiiresti kohaneda uute regulatsioonidega ning muutustega tooteportfellis ja toodetele esitatavate nõuetes ning pöörama varasemast rohkem tähelepanu riskijuhtimisele ning andmetega seotud küsimustele, millele on Bondora tugevalt keskendunud.

[1] Allikas: Overview of the European Consumer Credit Market, Credit Agricole, 15. juuli 2015

[2] Allikas: Digital Lending: The 100 Billion Dollar Question, Autonomous Research, jaanuar 2016.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow Unlimited taseme aastane tootlus on kuni 4%. Go & Grow' aastane tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest ja pea vajaduse korral nõu finantsnõustajaga.