Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas mõjutab Bondorat võlgnike tugev õiguskaitse?

Risk

Võlgnike õiguskaitse on kõrgel tasemel kõigis riikides, kus Bondora kontsern tegutseb. Kui Bondora või selle esindaja saab Soomes makseviivituses oleva laenuvõtja vastu kohtult maksekäsu, on siiski võlgniku sissetulek teatud ulatuses kaitstud. Näiteks Soome seaduse järgi on sissetuleku minimaalne piir, mis on kaitstud, keskmiselt suurusjärgus 1000 eurot kuus ning see sõltub ka ülalpeetavate arvust. See summa makseviivituses võlgniku sissetulekust on kaitstud laenuandjate, kohtu- või kohtutäituripoolse arestimise eest. Eestis kehtib sarnane põhimõte, mille kohaselt peab makseviivituses võlgnikul säilima minimaalne sissetulekutase, mis võrdub miinimumpalgaga. Lisaks lisandub sellele summale 1/3 miinimumpalgast iga ülalpeetava kohta, mida laenuandja, kohus ega kohtutäitur ei tohi arestida. Eesti miinimumbrutopalk on hetkel 540 eurot kuus. Piirangud kehtivad ka Hispaanias, kus kohtud võivad otsustada võlgniku kasuks ning piirata sissenõutavat intressi.

Seega kehtivad Bondorale Eestis ja Soomes piirangud võla sissenõudmisel makseviivituses olevalt laenuvõtjalt, kelle sissetulek on teatud tasemest madalam ning ka Hispaanias võidakse seada sissenõudmisele kohtu poolt piiranguid.

Meetmed riski maandamiseks

Bondora on teadlik võlgnikke puudutavatest asjaomastest õigusaktidest ning arvestab nendega oma eeskirjades. Nende eeskirjade kohaselt ei anta laenu isikutele, kelle kuusissetulek on alla kohustusliku miinimumpalga ning neid laenu sissenõudmisega seotud piiranguid võetakse arvesse laenu hinnastamisel.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow Unlimited taseme aastane tootlus on kuni 4%. Go & Grow' aastane tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest ja pea vajaduse korral nõu finantsnõustajaga.