Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kuidas maksustatakse Bondora investeeringuid Eesti residendist füüsilise isiku puhul?

Järgnevalt on toodud lühikokkuvõte sellest, kuidas on ühisrahastusse investeerimine maksustatud Eesti residendist füüsilise isiku puhul, ning kirjeldatud, kust leida vajalikke andmeid meie platvormil.

See kokkuvõte põhineb Eesti Maksu- ja Tolliametilt saadud teabel. See kehtib ainult Eesti residentidele. 

Millist liiki tulu on maksustatav Eesti residendist füüsilise isiku puhul?

Vastavalt Eesti Tulumaksuseaduse 3. peatüki „Residendist füüsilise isiku tulu maksustamine” § 12 „Residendist füüsilise isiku tulu” kuulub Eestis maksustava tulu hulka palgatulu, ettevõtlustulu, INTRESSID (§ 17), renditulu ja litsentsitasud, kapitalitulu, pensionid, stipendiumid, dividendid, kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist ning madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu. § 17. Intress. Tulumaksuga maksustatakse laenult, liisingult ja muult võlakohustuselt, samuti väärtpaberilt ja hoiuselt saadud intress, sealhulgas selline võlakohustuselt arvutatud summa, mille võrra esialgset võlakohustust suurendatakse. Intressina käsitatakse ka lepingulise investeerimisfondi arvel osakuomanikule tehtud rahalist väljamakset, välja arvatud lõikes 15 nimetatud väljamakset. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral makstavat trahvi (viivist) intressina ei käsitata. Lisateavet vt Tulumaksuseadus (TuMS).

Kuidas maksustatakse ühisrahastusse tehtud investeeringuid Eesti residendist füüsilise isiku puhul?

Eesti tulumaksumäär on 20%. Ühisrahastusse investeerimisel tuleb kord aastas deklareerida järgmist.

  • Teenitud intress (laenuvõtjatelt saadud intressimaksed)
  • Võlas laenudelt teenitud intress
  • Järelturul teenitud kapitalitulu (laenuosakute müümise ja ostmisega teenitud kasum)

Bondora investori jaoks tähendab see kogu intressitulu („Saadud intress – kokku”) deklareerimist. See veerg sisaldab endas nii graafikus kui ka võlas laenudelt teenitud intressi ning on toodud lehel „Rahavood”. Loe edasi ja selgitame, kust ja kuidas Bondora lehel soovitud andmed üles leida. Isegi kui Sinu netokasum on puhtalt virtuaalne ning strateegiaks on kogu tulu reinvesteerimine, ei ole see antud juhul oluline, sest teenitud intress tuleb ikkagi deklareerida. Kui Sa pole mingil põhjusel kalendriaasta jooksul teeninud mingit kasumit, näiteks kui laenaja kasutab maksepuhkust ning Sa pole intressimakseid saanud, siis pole Sul deklareerimise kohustust – makse tuleb maksta ainult reaalselt saadud intressimaksetelt. Pea meeles, et Sa ei saa kasutada Bondoras investeerimiseks Investeerimiskontot (§17²). Samuti ei saa Sa füüsilise isikuna tulu deklareerides kahjumit ega teenustasusid teenitud intressidelt maha arvestada ning maksud tuleb arvestada saadud brutointressilt.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.