Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on finantsaruandlusega seotud riskid?

Bondora kontsern koostab finantsaruandeid kooskõlas rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) kuid raamatupidamisnormid võivad aja jooksul muutuda. Kui uued reeglid või olemasolevate reeglite uued tõlgendused nõuavad finantsaruandluses muudatusi, võib see avaldada negatiivset mõju äritulemustele ja finantsoludele, ning Bondora kontsern võib olla kohustatud varasemaid finantsaruandeid korrigeerima.

IFRS-ile vastavate finantsaruannete koostamine nõuab ettevõtte juhatuselt jt juhtivtöötajatelt prognooside ning oletuste tegemist varade ja kohustiste väärtuste kohta; tingimuslike varade ja kohustiste avalikustamist konsolideeritud finantsaruannete kuupäevadel; ning aruandlust asjaomaste perioodide tulude ja kulude kohta. Samuti nõuab see ettevõtte juhatuselt jt juhtivtöötajatelt arvestusmeetodite rakendamist oma äranägemise järgi. Alati on risk, et sellised prognoosid, oletused või otsused ei peegelda täpselt Bondora kontserni tegelikku finantsolukorda.

Bondora kontserni raamatupidamist auditeerib kord aastas KPMG; PricewaterhouseCoopers on siseaudiitor vastavusega seotud küsimustes.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow' tootlus on kuni 6,75% aastas. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest, pea vajadusel nõu finantsnõustajaga.