Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on intellektuaalomandiga seotud riskid?

Bondora kontserni internetipõhise laenuäri edu sõltub olulisel määral ettevõtte suutlikkusest kaitsta oma tarkvara ja muid ettevõtte intellektuaalomandi õiguseid. Bondora kontsernil ei pruugi õnnestuda ära hoida ettevõtte intellektuaalomandi ebaseaduslikku omastamist või muul viisil väärkasutamist ega võtta vajalikke meetmeid oma intellektuaalomandi õiguste kasutamist. Lisaks võivad konkurendid ka ilma Bondora kontserni varalisi õigusi rikkumata arendada tehnoloogiaid, mis on vähemalt sama head.

Kui Bondora kontsern ei suuda kaitsta oma tarkvara või muid ettevõtte intellektuaalomandi õiguseid või arendada tehnoloogiaid, mis on vähemalt sama head kui konkurentidel, võib see panna ettevõtte ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Kõik eelmainitud ebaõnnestumised võivad avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele. Bondora kontsern on vahel seisnud vastakuti süüdistustega, ja võib seista ka tulevikus vastakuti süüdistustega, mis puudutavad kolmandate isikute, sh konkurentide ja majandustegevuseta juriidiliste isikute, kaubamärgi, autoriõiguse, patendi või muu intellektuaalomandi õiguse rikkumist. 

Patentidega seotud jm intellektuaalomandi vaidlused võivad venida pikale ja olla kulukad ning nende tulemusi on raske ennustada. Kui rikkumises süüdistavad osapooled peaksid saavutama pädevas jurisdiktsioonis kohtus või muus instantsis võidu, ei pruugi Bondora kontsernil olla võimalik enam teatud tooteid või toodete funktsioone pakkuda; ettevõte võib olla kohustatud hankima litsentse, mis pole saadaval majanduslikult mõistliku hinnaga või pole üldse saadaval; või võib olla kohustatud tooteid, toodete funktsioone, protsesse või veebisaite muutma ajaks, kui ettevõte uut mitterikkuvat lahendust arendab. Eelmainitu võib avaldada olulist negatiivset mõju Bondora kontserni äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontsernil on olemas andmeturbemeetmed, mis on loodud ära hoidma intellektuaalomandi ebaseaduslikku omastamist; ettevõte on valmis kaitsma oma õigusi ka õigussüsteemi abil. KMPG iga-aastases IT-auditis hinnatakse ka võimalikke tarkvaraga seotud riske; Bondora kontsern rakendab kõik selle tulemusel tehtud soovitused.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow Unlimited taseme aastane tootlus on kuni 4%. Go & Grow' aastane tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest ja pea vajaduse korral nõu finantsnõustajaga.