Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on regulatiivsed riskid?

Bondora kontserni – peamiselt Bondora – tegevusi reguleerivad mitmesugused eri jurisdiktsioonide tarbijakaitseasutused, finantsjärelevalveasutused jt riigiasutused. Seotud seadused jt õigusaktid on muu hulgas, kuid mitte ainult, need, mis on seotud tarbimislaenudega ja tarbijate õiguste kaitsmisega, võlgade sissenõudmisega ning isikuandmete töötlemisega. Lisaks on Bondora tarbimislaenudega seotud tegevuste tõttu kohustatud hankima ja ajakohasena hoidma erinevaid litsentse, tegevuslube jm asjakohaseid lube. Sellised õigusaktid on sageli äärmiselt keerulised ja reeglina on nende eesmärgiks tarbijate kaitsmine. Nendega kehtestatakse tarbimislaene pakkuvatele ettevõtetele olulisi vastavuskohustusi ning kulusid, mis võivad mõjuda negatiivselt Bondora kontserni ärile ja takistada kontserni laienemisplaane. 

Riiklikud ja rahvusvahelised reguleerivad asutused ning teatud huvigruppe esindavad juristide ühendused on võtnud viimastel aastatel tarbimislaenude valdkonna põhjaliku kontrolli alla. Mis tahes puudujäägid Bondora kontserni tegevusele kohaldatavatele õigusaktide või regulatsioonide vastavuses või ettevõtte tegevuseks vajalike lubade hankimises või järgimises või riikliku järelevalveasutuse kontrolli käigus avastatud kõrvalekalded võivad viia suurte trahvide või karistusteni, või isegi ülirangete sanktsioonideni, sh Bondora kontsernil teatud äritegevustega tegelemise takistamiseni või ettevõtte tippjuhtkonnale kriminaalkaristuste määramiseni.

Bondora kontsern pole hetkel teadlik ühestki juurdlusest, mis oleks seotud ettevõtte tegevusele kohaldatavate olemasolevate õigusaktide ja regulatsioonide olulise rikkumisega, mis võiks tuua kaasa ettevõttele negatiivseid meetmeid, otsuseid, nõudeid või sanktsioone. Sellest hoolimata võib selliseid olukordi tekkida tulevikus. 

Teine regulatiivne asjaolu, millega Bondora peab arvestama on see, et ettevõttel on vaja mitmetes jurisdiktsioonides, kus ettevõte tegutseb, konkreetset luba tarbimislaenude väljastamiseks, ning ettevõtte tegevus sõltub sellest, kas pädevad asutused sellised tegevusload heaks kiidavad, ning teatud jurisdiktsioonide puhul, neid uuendavad. Kui Bondora kontsern ei tegutse kooskõlas ettevõtte tegevusele kohaldatavate õigusaktide ja regulatsioonidega, ei pruugi ettevõttel olla võimalik tarbimislaenude väljastamise luba ühes või mitmes jurisdiktsioonis uuendada. Samuti võivad kohalikud reguleerivad asutused olemasolevaid lube peatada või püsivalt tühistada.

Regulatiivne keskkond, milles Bondora kontsern tegutseb, on laiaulatuslik ja keeruline. Bondora kontsern on vahel avastanud ja võib ka tulevikus avastada, et mõned ettevõtte tegevused, tooted ja teenused pole olnud täielikult kooskõlas kohaldatavate õigusaktide, regulatsioonide või lepingute nõuetega. Kohaldatavate nõuete järgimine võib olla äärmiselt tehniline ning nõudeid saab kohati tõlgendada väga erinevalt. Kui Bondora kontsern saab mõnest sellisest mittevastavusest teadlikuks, olenemata sellest, kas sisemise vastavuskontrolli, reguleeriva asutuse päringu, kliendikaebuse või muul viisil, vaatab Bondora kontsern reeglina vastava tegevuse läbi ning otsustab lahenduse, milleks võib olla toote muutmine, kliendile tagasimakse tegemine või täiendava teabe avalikustamine. Lisaks kaalub Bondora kontsern seda, kas on vajalik aruannete või muude teatiste esitamine reguleerivatele asutustele, ning tegutseb vastavalt.

Selliseid juhtumeid uurivad reguleerivad asutused võivad tõlgendada õigusakte ja regulatsioone Bondora kontsernist erinevalt või otsustada regulatiivse meetme kasuks olenemata sellest, milliseid parandusmeetmeid on ettevõte juba võtnud. See võib juhtuda ka siis, kui Bondora kontsern vastavat teenust või toodet enam ei paku. Kõik eelmainitu võib takistada Bondora kontsernil oma tegevustega tegelemist või nende laiendamist; võib sundida ettevõtet muutma tegevuste asukohta; ning võib üldiselt avaldada olulist negatiivset mõju Bondora kontserni äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora tegevust reguleerib Eesti Finantsinspektsioon (FI), mis andis ettevõttele krediidiandja tegevusloa. FI on Eesti kõrgeim reguleeriv asutus, mis reguleerib ja teostab järelevalvet kõikide pankade, krediidiandjate, krediidivahendajate, kindlustusettevõtete, kindlustusevahendajate, fondivalitsejate, investeerimis- ja pensionifondide, investeerimisettevõtete, e-raha asutuste ja makseteenuste pakkujate üle. Antud järelevalveasutus aitab tagada, et finantsasutused oleksid võimelised täitma oma kohustusi klientide ees ning ettevõtted pakuks teenust, mis vastaks kõrgeimatele normidele. Bondora on registreeritud tarbimislaene pakkuvaks ettevõtteks ka Soomes ning kasutab kõigi regulatiivsete küsimuste puhul juhtivate õigusbüroode abi. 

Lisaks kuulub Bondora mitmesugustesse kohalikesse organisatsioonidesse, et püsida kursis turusuundumustega ning võimalike muutustega tegevuskeskkonnas.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow Unlimited taseme aastane tootlus on kuni 4%. Go & Grow' aastane tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest ja pea vajaduse korral nõu finantsnõustajaga.