Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Millised on seadusandlikud riskid?

Reguleerivatel asutustel on järelevalve- ja jõustamistegevustes märkimisväärne kaalutlusõigus ning Bondora kontserni tegevusi reguleeriv regulatiivne struktuur on pidevalt arenev. Valitsused võivad soovida kehtestada uusi õigusakte, regulatiivseid piiranguid või tegevuslubade andmise nõudeid, mis mõjutavad Bondora kontserni pakutavaid tooteid või teenuseid, nende pakkumise tingimusi, ning teavitus-, vastavus- ja aruandluskohustusi, mida ettevõte peab oma äritegevustega seoses täitma. 

Jõustuda võivad uued õigusaktid, regulatiivsed piirangud või tegevuslubade andmise nõuded, mis reguleerivad konkreetselt Bondora Capitali pakutavaid teenuseid, või võimud võivad tõlgendada või jõustada olemasolevaid nõudeid uuel viisil, mistõttu ei pruugi Bondora kontsernil olla võimalik varasem moel tegevust jätkata. Sellised meetmed võivad mõjutada krediidihindamise mudelite arendamist, pärssida Bondora kontserni laienemisvõimekust või tuua kaasa märkimisväärseid vastavusega seotud lisakulusid. Teatud juhtudel võivad need otseselt piirata või keelate mõnda või kõiki Bondora kontserni praeguseid äritegevusi teatud jurisdiktsioonides või muuta nende jätkamise mittetasuvaks ja/või ebapraktiliseks. Lisaks võib Bondora olla sunnitud intresse tagasi maksma ning kuulutama teatud laenud mittesissenõutavaks, mis võib kahjustada brändi ja väärtuslikke kliendisuhteid.

Mõned tarbijate survegrupid ja reguleerivad asutused on võtnud seisukoha, et õigusakte ja regulatsioone tuleks rangemaks muuta, et oluliselt piirata seda tüüpi laenutooteid ja -teenuseid, mida pakub Bondora kontsern, või need üldse turult kaotada. Soomes kehtestati näiteks 2013. aastal intressimäära ülempiir. 

Riigid, kus Bondora tegutseb, on arutanud, ning võivad tulevikus võtta vastu õigusakte, mis võivad muuhulgas seada piirangud intressimääradele või tasudele, mida Bondora võib küsida; seada ülempiiri krediidikulukuse määrale, mis piiraks küsida lubatud intressi või teenustasude suurust; keelata või piirata laenude uuendamist või pikendamist, kus laenuvõtja nõustub tasuma praegused finantskulud õiguse eest tasuda põhiosajääk hilisemal kuupäeval koos täiendava finantskuluga; piirata intressisummasid või tasusid, mida saab küsida laenude uuendamise või pikendamise eest; nõuda Bondoralt pikemate maksegraafikute pakkumist; lubada laenude väljastamisel ainult minimaalsete vormistamistasude võtmist; nõuda laenude väljastamis- või sissenõudmistavade muudatusi; nõuda lühiajalistelt laenuandjatelt tagatisi; või nõuda laenuandjatelt tarbimislaenudega seotud tegevuste kohta aruannete esitamist andmebaasidesse, mille eesmärk on jälgida või piirata tarbijatel uute laenude võtmist või kehtestada kohustuslik „jahtumisperiood” ühe laenu tasumise ja teise võtmise vahele. Bondora kontsernile võidakse kohaldada ka õigusakte ja piiranguid, mis on seotud automatiseeritud arvelduskodade funktsioonide täitmise või kliendi pangakonto otsedeebettehingute töötlemisega. 

Kõik eelmainitu võib takistada Bondora kontsernil oma tegevustega tegelemist või nende laiendamist või võib sundida ettevõtet muutma tegevuste asukohta, mis võib avaldada olulist negatiivset mõju ettevõtte äritegevusele, finantsseisundile, äritulemustele või tulevikuväljavaadetele või rahavoogudele.

Bondora kontsern jälgib aktiivselt asjaomaseid õigus- ja poliitikaloome arenguid Eestis, Soomes ja Hispaanias ning töötab selle nimel, et püsida, ettevõttele saadaolevate teadmiste ja võimete kohaselt, vastavuses õigusaktide ja regulatsioonide nõuetega, mis kehtivad neis riikides.


Product logo

* Investeeringud ega vara väärtuse säilimine ei ole tagatud. Eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri järgmiste perioodide tootlust. Go & Grow Unlimited taseme aastane tootlus on kuni 4%. Go & Grow' aastane tootlus on kuni 6,75%. Enne investeerimisotsuse tegemist tutvu ülevaatega riskidest ja pea vajaduse korral nõu finantsnõustajaga.