Bondora juhatus

Juhatuse struktuur

Bondora põhikirja kohaselt on juhtimisstruktuur kahekihiline, koosnedes järelevalve nõukogust ning juhtkonnast. Lühidalt öeldes, järelevalve nõukogu rolliks on mõningate juhtkonna tegevuste üle järelevalve teostamine Bondora, et see oleks aktsionäride parimates huvides. Juhatus, kes tegeleb ettevõtte haldamisega, on Bondora täidesaatvaks organiks.

Juhatus

Juhatus haldab Bondorat. Põhikirja alusel koosneb juhatus kahest liikmest: Pärtel Tomberg ja Rein Ojavere. Täpsemalt on esitatud allpool.

Pärtel Tomberg (tegevjuht)

Pärtel Tomberg on AS Bondora asutaja ning tegevjuht. Tomberg on muutnud 2008. aastal ühiselamus loodud startup’i juhtivaks laenude pakkujaks üleeuroopalisel turul. Ta on aidanud Bondoral luua laenuturul uue standardi olles esimene mitmes valdkonnas:

  • esimene üleeuroopaline laenuturg investoritele
  • esimene laenuturg, mis pakub laene sujuvalt mitmete riikide vaheliselt
  • esimene reitingusüsteem mis võimaldab erinevate turgude laene omavahel võrreldavaks muuta
  • esimene laenuturg mis on akrediteeritud investoritele ülemaailmselt avatud
  • esimene laenuturg Euroopas avaliku API-ga ning detailsete andmetega tulemuslikkuse kohta

Tomberg on eelnevalt kuulunud Quelle AG Põhjamaade, CEE ning Baltimaade meeskondade juhtkonda ning pärast seda ka Halens AB omasse. Tomberg lõpetas Oxford Brookes Ülikooli bakalaureusekraadi cum laude.

Lisaks ülalmainitud juhatajaametiga seotud rollidele, Tombergil hetkel on või tal on olnud viimase viie aasta jooksul juhatajaameteid mis on detailsemalt allolevas tabelis välja toodud:

Hetke juhatajaametid/partnerlused Eelmised juhatajaametid/partnerlused
Juhtkonna liige: Bondora AS (esimees), Bondora AS, Bondora Capital OÜ, Bondora Servicer OÜ, Tomberg Management & Consulting Group OÜ, Social Developments OÜ Juhtkonna liige: Elektrooniline Vahekohus OÜ

Rein Ojavere (finantsjuht)

Rein Ojavere on AS Bondora finantsjuht ning tema vastutab kõikide ettevõtte finantsküsimuste eest alates investorsuhetest kuni ettevõtte sisemise finantsjuhtimiseni.

Ojavere on kogenud oma ala professionaal finantseerimis- ning investeerimistegevustes. Ta on kunagine Eesti DNB Panga juhataja ning korporatiivpanganduse juht; partner ja uurimisüksuse juht varahaldusettevõttes Northern Star (varasem Limestone Investment Management); ning fondivalitseja ja uurimisüksuse juht Hansa Investment Funds’is. Ta on olnud ka erinevatel pangandusega seotud positsioonidel Supremas. Ojaverel on Tartu Ülikooli magistrikraad majandus- ja ärijuhtimises ning on CFA tšarterihoidja.

Lisaks ülalmainitud juhatajaametiga seotud rollidele, Ojaverel hetkel on või tal on olnud viimase viie aasta jooksul juhatajaameteid mis on detailsemalt allolevas tabelis välja toodud:

Hetke juhatajaametid/partnerlused Eelmised juhatajaametid/partnerlused
Juhtkonna/juhatuse liige: Bondora AS, Bondora Capital OÜ, Bondora Servicer OÜ DNB Pank, OÜ Front Consulting, OÜ Limestone Partners, OÜ Limestone Advisors Järelevalve nõukogu liige: AS Limestone Investment Management. Director: Limestone Opportunities Fund S.A.

 

Juhatuse vastutusalad

Juhatus esindab Bondorat ja juhib selle igapäeva tegevusi vastavalt põhikirjale ning järelevalve nõukogu poolt määratud strateegiale. Juhatus kontrollib ettevõtte igapäevaseid tegevusi ning töötajaid. Juhatusel on ühine esindusõigus: äritehingud peavad olema kahe liikme poolt heaks kiidetud, kellest üks on Pärtel Tomberg.

Juhatuse liikmed võtavad otsuseid vastu koosolekutel. Kvoorumi kokku saamiseks peavad koosolekutel osalema rohkem kui pooled liikmed. Otsus võetakse vastu kui enamus juhatuse liikmetest on otsuse poolt. Igal liikmel on üks hääl; võrdsete häälte arvu korral teeb lõpliku otsuse juhatuse esimees. Juhatuse koosolekutel võivad liikmed osaleda ka elektrooniliste vahendite kaudu.

Juhatus on kohustatud seadusega ettenähtud korras üldkoosolekutel esitama tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruanne koos audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.