Intellektuaalomandi risk

Risk

Bondora Group’i online laenuandmise äri edukus sõltub suurel määral ettevõtte oskusest kaitsta oma tarkvara ja teisi patenteeritud intellektuaalse omandi õigusi. Bondora Group ei pruugi suuta ära hoida intellektuaalse omandi seadusevastast omastamist või võtta tarvitusele vajalikke meetmeid selle kindlustamiseks. Lisaks võivad konkurendid, ilma Bondora omandiõiguseid rikkumata, luua tehnoloogiaid mis on vähemalt sama head.

Suutmatus kaitsta tarkvara või muud intellektuaalset omandit või arendada tehnoloogiaid mis on vähemalt sama head kui konkurentide omad võivad Bondora Group’i seada ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Kõik sellised suutmatused võivad mõjutada negatiivselt Bondora äritegevust, rahanduslikku seisundit, äritegevuse tulemusi või väljavaateid, või rahavooge. Bondora Group on puutunud kokku kolmandate isikute kaubamärgi, autoriõiguse, patendi või mõne muu intellektuaalse omandi õiguse rikkumise süüdistustega. Kohtuasjad, mis puudutavad patenti või muud intellektuaalse omandi õigust võivad olla kulukad ning nende tulemused etteaimamatud. Sellised kohustasjad võivad takistada Bondora Group’i teatud tooteid pakkumast; nõuda selliste litsentside tegemist, mis on äärmiselt kulukad; nõuda toodete, toote omaduste, protsesside või veebisaitide ümbertegemist. Seesugused asjaolud võivad omada negatiivset mõju Bondora äritegevusele, rahalisele seisundile, äritegevuse tulemustele või väljavaadetele, või rahavoogudele.

Riski leevendamise meetmed

Bondora Group’il on olemas andmekaitse meetmed, mis on loodud ära hoidma intellektuaalse omandi seadusevastast omastamist. Iga aastane IT audit, mis viiakse läbi KPMG poolt hindab võimalikke tarkvaraga seonduvaid riske, kõiki soovitusi rakendatakse Bondora Group’i poolt.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.