Operatsiooniline risk

Operatsiooniriskiks võib olla igasugune risk, mis otseselt või kaudselt, tekib sisemiste protsesside, inimeste, tegevuste, süsteemide või väliste sündmuste sobimatusest. Operatsiooniriskideks on: juhtimise ja kontrolli risk, õigusaktidega seotud risk, inimressursi risk, IT risk, protsessirisk, mudelirisk, likviidsusrisk, tururisk ja äririsk. Bondora operatsiooniriski juhtimise tegevust jälgib finantsjuht.

Operatsiooniriskide maandamiseks on Bondora koostanud ja rakendanud juhised, mis nõuavad (i) tööülesannete selget määratlemist (k.a äritehingute volitused); (ii) tehingute jälgimist; (iii) kontrolli ja protsessi dokumenteerimist; (iv) vastavust õigusaktidele; (v) operatsiooniriski perioodilisi hindamisi.

Bondora sisepoliitikas on toodud välja põhiriskid ja meetmed nende vältimiseks. Olemas on ka eraldi sisemine riskide kaardistamise register, mis vaadatakse korra kvartalis üle ning milles on hulganisti riske välja toodud. Riske hinnatakse vastavalt sellele, milline on nende rahaline mõju kui ka mõju Bondora kuvandile. Iga riski maandatakse üles märgitud ennetustööga.

Operatsiooniriskide kaardistamine on oluliseks osaks sellistele protsessidel nagu (i) uute toodete turule toomine või olemasolevate toodete edasiarendused; (ii) uute IT süsteemide rakendamine või olemasolevate IT süsteemide uuemad versioonid; (iii) uue riistvara rakendamine; (iv) uue füüsilise asukoha rakendamine; (v) uute või muudetud protsesside tutvustamine; (v) organisatsioonistruktuuri muutmine; (vii) uute koostööpartnerite või lepingute tutvustamine; ja (viii) oma ülesannete delegeerimine välistele teenusepakkujatele. Bondora leevendab operatsiooniriskide tagajärgi äritegevuse järjepidevuse plaanide uuendamise ja arendamisega, kriisijuhtimismeetoditega, ning vajadusel ka kindlustuslepingutega. 

Tegur Kirjeldus Riskijuhtimise meetmed
Töötajad Töötajatepoolne vargus, pettus jm seadusevastane tegu nagu konfidentsiaalsete andmetega valesti ümber käimine; töötajate hoolimatus tehingute sõlmimisel; organiseeritud tegevused töötajate poolt; personalipuudus; töö tervisenõuete mittetäitmine. Bondora on loonud kontrollisüsteemi, kindlustamaks kõikide tegevuste õiget läbiviimist. Piisavalt kvalifitseeritud ja kogenud töötajaskond ja nende koolitamine on olulised inimressursi riskijuhtimise meetodid.
Tegevused Töötasuga seonduvad arusaamatused; hoolimatused dokumentatsioonides ja lepingutes; teenuse hinnastusvead; hoolimatus ettevõtte sisestes ja välistes aruannetes; nõuetele mittevastavus; sobimatud müügi- ja turundustegevused. Bondoras on ettevõtte sees reeglid paika pandud, mis on seotud töötasustamisega ning need aitavad vähendada vigade riske maksete tegemisel ja saamisel. Igasugused dokumentatsioonid ning lepingud vaadatakse vähemalt kord aastas üle, et minimeerida hooletuse riski; olulisi dokumente ja lepinguid uuendatakse vastavalt nõuetele ja/või situatsioonidele. Bondora jälgib pidevalt seadusemuudatusi ning kohandab vastavalt sellele oma sisemisi protsesse.
Süsteemid Ebapiisavad investeeringud tehnoloogiasse; ebapiisav süsteemiarendus ja selle rakendamine; ebapiisav süsteemi võimsus; süsteemihäired ja katkestused, k.a Bondora süsteemidega ühendatud välised süsteemid; puudulik informatsiooni turvalisus (nt andmete liikumisel Bondora ja väliste teenusepakkujate vahel) Kokkulepitud protseduuride järgimise kindlustamine aitab vähendada IT riske. Kokkulepitud protseduuride järgimise kindlustamine aitab vähendada dokumentide ja andmebaasi turvalisuse riske ning riske mis on seotud konfidentsiaalse infoga valesti ümber käimisega.
Välised tegurid Kuritegevus; väliste teenusepakkujatega seonduvad probleemid (nt ebapiisav kvalifikatsioon või hooletu personal, teenusepakkuja lepingute kehtivusaja lõppemine); kohtuasjad ja –menetlused (k.a selliste tegevuste potentsiaalne kahju Bondora Group mainele); looduslikud katastroofid; infrastruktuuri häired, samuti sidevõrgu häired, voolu katkestused mis mõjutavad sidevõrke ja vandalism; poliitiline risk; ebasobiv või põhjendamatu järelevalve võimude poolt; seadusemuudatused; kahju Bondora mainele; ja laenuturu maine kahjustumine. Igasuguse Bondora vastase kuritegevuse puhul esitatakse avaldus politseisse. Kokkulepitud protsesside järgimise kindlustamine aitab vähendada väliste teenusepakkujatega seonduvaid operatsiooniriske. Bondora hoidub tehingutest, tegevustest ja situatsioonidest mis võiksid kahjustada ettevõtte mainet. Bondoral on avalike suhete programm, mille eesmärgiks on avalikkusele (k.a investoritele ja laenuvõtjatele) Bondora Group tegevuste selgitamine.

 

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.