Regulatiivne risk

Risk

Bondora tegevused on reguleeritud tarbijakaitse ja finantsteenuste kohta käivate riigi seadustega Kõige asjakohasemateks seadusteks on need, mis puudutavad tarbijalaene ning tarbijaõiguste kaitset, laenude sissenõudmist ning isikuandmete töötlemist. Lisaks peab Bondora hankima ja uuendama erinevaid litsentse, lube ja volitusi tarbijalaenude andmiseks. Regulatsioonid on tihtipeale keerulised ja kaitsevad peamiselt tarbijaid; mis nõuavad rangete tingimuste täitmist ning loovad kulutusi laenuandjatele, mis võivad mõjutada negatiivselt Bondora Group’i äritegevust ja laienemisplaane. Riiklikud ja rahvusvahelised reguleerivad asutused on võtnud viimastel aastatel tarbijalaenude tegevusala põhjaliku kontrolli alla. Seaduste või regulatsioonide mittetäitmine mis kehtivad Bondora Group’i protsessidele, või lubade mittesaamine, või kontrollide käigus ilmnenud negatiivsed leiud, võivad viia rahaliste trahvideni või veelgi rangemate karistusteni, näiteks keelata Bondoral teatud äritegevusi läbi viimast või karistada juhtkonda kriminaalkorras.

Hetkel Bondora ei näe ühtegi sellist regulatsioonide rikkumisega seonduvat juurdlust, mis võiks viia kahjuliku tegevuse, otsuste, nõuete või karistusteni. Küll aga võivad sellised asjad tulevikus juhtuda. Teine asjaolu, millega Bondora peab arvestama on see, et ettevõttel on vaja litsentsi tarbijalaenude osutamiseks erinevates riikides, millest sõltub ettevõtte tegevus ja litsentsid vajavad uuendamist. Kui Bondora ei vasta seaduste ja regulatsioonide poolt paika pandud tingimustele, ei pruugi ettevõte tarbijalaenude osutamise litsentsi uuendust saada. Kohalikud reguleerivad asutused võivad samuti olemasolevaid litsentse peatada või tühistada.

Regulatiivne keskkond, milles Bondora ettevõtte tegutseb on lai ja keeruline. Aeg-ajalt võib Bondoral ette tulla juhuseid, mil ettevõtte tegevused, tooted või teenuseid ei vasta täielikult nõuetele, regulatsioonidele või lepingutele. Ettevõttele rakendatud nõuetele vastamine võib nõuda vastavaid erialaseid oskusi ning nõudeid saab väga erinevalt tõlgendada. Kui tuleb ette selliseid juhuseid ettevõtte sisemise ülevaatuse, reguleerijate uuringu, kliendi kaebuse või muu kaudu, vaatab Bondora oma tegevused üle ning proovib leida vastavaid lahendusi, milleks võib olla kas toote muutmine, raha tagastamine kliendile või lisainformatsiooni pakkumine. Bondora jälgib milliseid aruandeid või teadaandeid tuleb reguleerijatele esitada ning tegutseb vastavalt sellele.

Reguleerijad, kes selliseid intsidente üle vaatavad, võivad seadusi ja regulatsioone Bondora Group’iga võrreldes teisiti tõlgendada, või nad võivad võtta kasutusele õiguslikke meetmeid vaatamata rakendatud abimeetmetele. See võib juhtuda ka siis, kui Bondora vastavat teenust või toodet enam ei paku. Kõik eelmainitu võib takistada Bondora Group’il tegevuste läbi viimist või laienemist; võib sundida tegevuste ümber paigutamist; ning kõige üldisemalt võib omada negatiivset mõju Bondora Group’i äritegevusele, rahanduslikule seisundile, äritegevuse tulemustele või selle väljavaadetele, või rahavoogudele.

Riski leevendamise meetmed

Bondora on reguleeritud Eesti Finantsinspektsiooni poolt ning omab laenuandja litsentsi. Finantsinspektsioon on Eestis peamine reguleeriv organ, mis teostab järelevalvet krediidiasutuste (nagu laenuandjad, laenu vahendajad, kindlustusettevõtted, kindlustusvahendajad, fondivalitsejad, investeerimis- ja pensionifondid, investeerimisettevõtted, e-raha asutused ja makseteenuste pakkujad) üle. Antud järelevalveasutus aitab tagada, et finantseerimisasutused oleksid võimelised täitma oma kohustusi klientide ees ning, et ettevõte pakuks teenust mis vastaks kõrgeimatele standarditele. Bondora tegutseb tarbijalaenude andmisega ka Soomes ning õigusküsimustes teeb koostööd juhtivate õigusbüroodega. Lisaks kuulub Bondora kohalikesse organisatsioonidesse, et turusuundumustega kursis olla.

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Artiklile kommentaaride lisamise võimalus on suletud.