Meie 3-etapiline võlaprotsess

Kuigi me teeme kõik selleks, et laenuvõtjad tasuksid võetud kohtustuste kuumakseid alati korrapäraselt, võib aeg-ajalt siiski esineda olukordi, kus laenajad on oma laenu tasumisega graafikust maas. Siin võivad olla mitmesugused põhjused, nagu töökaotus või suuremad muutused isiklikus elus.

Selleks puhuks oleme välja töötanud selge 3-etapilise võlamenetlusprotsessi, mille eesmärgiks on investoritele võlgnetav summa sisse nõuda võimalikult suures ulatuses.

Oleme võtnud eesmärgiks jõuda võlaprotsessi kolmandasse etappi nii kiiresti kui võimalik, sest just kohtutäituritel on õigus külmutada võlgniku varad ja pangakontod, et katta võlgnetav summa.

Järgnevalt kirjeldame samm-sammult*, mida võlgnevuste sissenõudmiseks tehakse.

*Juhime tähelepanu, et välja toodud ajaskaala on orienteeruv see võib erineda riikide lõikes ja vastavalt võlgnetavale summale, sest iga kaasus on erinev.

* * *

1. Sisevõlamenetlus – 1–74 päeva võlas konto

Regulaarsed meeldetuletused ja informatsioon edastatakse maksehäireregistritesse.

Selles etapis saadetakse laenuvõtjale meeldetuletusi meili, tekstsõnumite, automaatkõnede ja tavaposti vahendusel. Laenuvõtjaga ühenduse saamise eesmärgil edastame teate võlgnevusest ka maksehäireregistritesse.

2. Sissenõutavaks muutumine ja kohus – 75+ päeva võlas konto

Andmed edastatakse kohtule, juhtum vormistatakse maksekäsuna või tsiviilhagina.

Kui möödunud on enam kui 74 päeva ilma ühegi makseta ja võlgnevuse summa ületab kahte kuumakset, muutub laen täielikult sissenõutavaks*.

Enamasti esitatakse kohtuasja algatamiseks maksekäsu kiirmenetluse avaldus. Kui seda ei ole võimalik teha, esitatakse asja algatamiseks tsiviilhagi. Parimal juhul võtab see protsess aega vähemalt 4 kuud kuni jõutakse kohtuotsuseni.

*Juhul, kui võlgnevus on väiksem kui kahe kuumakse suurune summa, muutub laen sissenõutavaks hetkel, mil laenugraafik lõpeb.

3. Kohtutäitur – 200+ päeva võlas konto

Kohtutäituri eesmärk on võlgnevus sisse nõuda vastavalt kohtuotsusele.

Kui kohtuotsus on meie kasuks, anname juhtumi võla sissenõudmiseks üle kohalikule kohtutäiturile. Taastumisprotsessi kiirus sõltub seejärel võlgniku sissetulekutest ja varadest. Kohtutäiturid annavad meile kord kvartalis tagasisidet sissenõudmise seisust. 

 

Võlaprotsessi terminid

Kohtutäitur – Kohtutäituritel on õigus võlgniku varad ja kontod külmutada. Samuti on neil võimalik teostada võla katteks võlgniku pangakontodelt ülekandeid. Laenaja varad on need, mille tegelik omanik ta on (näiteks kinnisvara, millele ei ole seatud hüpoteeki) ja mida on võimalik realiseerida.

Kohus – Kohalik kohus laenaja elukohas. Näiteks laenajaga, kes on pärit Madriidist, tegeleb tema elukohajärgne kohus, mis asub samuti Madriidis. Menetlemise kiirus on riikide lõikes erinev. Kõiki toiminguid tehakse vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Võlamenetlusettevõtted – Võlamenetlusettevõtted (Debt collection agencies – DCA) aitavad meid võlgade haldamisel eesmärgiga taastada laenude igakuised maksed. Seal, kus osutub vajalikuks, kasutame võlgade sissenõudmiseks paralleelselt meie firmasisese võlamenetlusega endiselt väliseid võlamenetlusettevõtteid.  Kõikide riikide puhul edastame juhtumid pärast sisevõlamenentluse etappi otse kohtutesse. Vanemate juhtumite puhul, mis teevad juba edukalt võlamenetlusettevõtete kaudu tagasimakseid, protsessi ei muudeta.

Maksekäsk – Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine on esimene kokkupuude kohtuga. See on hetkel kõige kiirem ja kuluefektiivsem võimalus ning seda kasutatakse enamike juhtumite puhul. Kui maksekäsu kiirmenetlus ei too loodetud tulemusi või esitab laenaja vastulause, esitatakse tsiviilhagi.

Mahakirjutamine – Summade osaline või täielik mahakirjutamine. Selline olukord võib esineda surmajuhtumite puhul, võlgade ümberstruktureerimisega, võlamenetluskulude või eraisikupankroti tõttu.

 

Haruldased juhtumid

Pankrot ja võla ümberstruktureerimine - Pankrotimenetlust alustatakse ainult juhul, kui kohtutäituril ei õnnestu võlga sisse nõuda ka pärast kliendi vara ja kontode külmutamist, kuid kliendil on realiseeritavat vara. Bondora esitab ise võlgniku suhtes pankrotiavalduse või ühineb juba alustatud pankrotimenetlusega.

Kohus võib samuti kasutada võlgade ümberkujundamist, määrates võlgnikule uue maksegraafiku. Realiseeritavat vara omavad ja potentsiaalselt maksejõulised kliendid tasuvad tavaliselt võla uue maksegraafiku alusel, mitte ei lase algatada pankrotimenetlust.

Tsiviilasi – Mittejuriidilisi termineid kasutades on see olukord, kus üks isik kaebab lepingu täitmata jätmise pärast teise isiku kohtusse, näiteks selleks, et laenatud summa tagasi saada. Tsiviilasi on maksekäsu kiirmenetlusest hulga kulukam protsess, sest sellesse on kaasatud on ka advokaadid.

Kriminaalasi – Harva saame teate, kus laenajaga on seotud kriminaalasi. Kui meieni on jõudnud selle kohta ametlik teade, siis oleme sunnitud laenu külmutama seniks, kuni kriminaaluurimine on lõppenud. Kriminaalasjade puhul on paraku üsna ebatõenäoline, et laen hiljem taastub.

Surmajuhtum – Laenaja surma korral alustatakse pärimismenetlust, mis toimub vastavalt kohalikule seadusandlusele. Bondora võtab sellest protsessist osa, et üles jäänud võlgnevus saaks kaetud. Kui laenusummat ei ole võimalik katta, siis kirjutatakse see maha.

 

 

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

0 Kommentaarid

Palun logi sisse, et lisada kommentaar.